Artikelen

Houtkachel verboden bij mist of windstilte

De Vlaamse regering wil dat steden en gemeenten via het plaatselijke politiereglement het gebruik van houtkachels verbieden bij mist en windstilte. Dat moet de uitstoot van schadelijk fijn stof beperken tijdens de wintermaanden.

Wat is jouw mening? laat ze horen op het forum!

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is er in twintig jaar enorm op vooruitgegaan. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) spreekt zelfs van een 'spectaculaire verbetering'. Vooral de uitstoot van zware metalen, zoals lood en kwik, en CFK's (die in spuitbussen zitten) is opmerkelijk sterk gedaald.

Toch is er ook minder goed nieuws. 'Fijn stof en stikstofdioxide blijven een probleem', aldus Philippe D'Hondt van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). 'Voor alle duidelijkheid: ook daar is al een enorme verbetering opgetreden. We meten vandaag een kwart minder fijn stof dan in 1997. Maar dat neemt niet weg dat de grenswaarde voor fijn stof nog op te veel dagen van het jaar wordt overschreden. Er is dus nog werk aan de winkel.'

De grootse veroorzakers van dat fijn stof zijn de industrie, het autoverkeer en de grensoverschrijdende vervuiling vanuit bijvoorbeeld het Ruhrgebied. Maar ook particulieren doen hun duit in het zakje. 'Zo merken we in de winter dat de uitstoot van fijn stof toeneemt, onder andere door het gebruik van houtkachels', aldus Schauvliege.

Eén uitzondering
In haar Luchtkwaliteitsplan, dat eind september de principiële goedkeuring kreeg van de Vlaamse regering, stelt Schauvliege voor om het gebruik van houtkachels aan banden te leggen. Dat zou gebeuren via een 'ontwerp politiereglement' dat Vlaanderen aan alle steden en gemeenten overmaakt.

Daarin wordt 'bij windstilte en mist' een 'verbod op het verbranden in houtkachels' voorgesteld. Houtkachels en open haarden mogen ook 'geen geurhinder of hinder van roet en rook veroorzaken'. Er wordt een uitzondering voorgesteld voor ruimten waar 'houtverbranding de enige verwarming is'.

De maatregel krijgt pas groen licht wanneer alle adviesraden hun zeg hebben gehad over het Luchtkwaliteitsplan. Dan komen er ook campagnes om de mensen hierover te sensibiliseren. Hoe het verbod gecontroleerd zal worden, is nog niet duidelijk. In sommige Amerikaanse staten bestaat wel al een gelijkaardige maatregel.